top of page
5-KhaiTamBar.jpg

 

Về Nhà Giác Ngộ

~ Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ ~

Về nhà thôi, mau về nhà thôi

Nhà Giác ngộ, nơi Thầy đang sống

Nơi thênh thang, thong dong, tự tại

Trí tuệ tròn, diệu dụng, từ bi
 
Này em hỡi, hãy mau quay về

Thỉnh cầu Thầy, soi sáng tâm em

Nhận thấu rõ bao lầm mê chấp

Phát tâm cầu giải thoát tử sanh
 
Lòng khẩn thiết, cầu Thầy khai mở

Đi sâu vào, ngã chấp trong em

Lầm mê dứt khi Thầy điểm hóa

Tâm sáng ngời, thấu suốt nguồn mê
 
ĐK: Ôi thương sao, khổ đau kiếp người

Trôi lăn mãi, trong vòng tử sanh

Vì tình thương, Thầy bước vào đời

Đưa em về thế giới chơn như
 
Vì tình thương, Thầy bước vào đời

Đưa em về...đưa chúng sanh về Thế giới Chơn Như

Về nhà thôi, mau về nhà thôi

Về nhà thôi, mau về nhà thôi
 
Niềm vui lớn khi Thầy soi sáng

Rõ suốt đường đi đến chơn tâm

Lòng tha thiết đón nhận mưa pháp

Tâm Giác Ngộ, giải thoát nguồn mê.

bottom of page