Trực Chỉ Nhân Tâm,

Kiến Tánh Thành Phật

~ Thiền sinh Hội Đạo ~

TRỰC thấy tâm mê quét sạch dần,

CHỈ vì ôm chấp khổ trầm luân.

NHÂN ham ngũ dục vào sinh tử

TÂM vướng trần duyên mãi thọ thân.

KIẾN tạo cuộc đời quay trở lại

TÁNH nguồn rỗng lặng bặt sở năng.

THÀNH tâm thấu suốt nguồn mê chấp

PHẬT đạo thênh thang đón bước chân...