Thiền Viện Phổ Môn

THIỀN VIỆN PHỔ MÔN

Cơ sở đầu tiên

2619 Charles Lane, Sugar Land, TX 77498

Điện thoại: (281) 565-9718

Email: thienvienphomon2001@universaldoor.org

THIỀN VIỆN PHỔ MÔN

Cơ sở hiện tại

15202 Dora Lane, Sugar Land, TX 77498

Điện thoại: (281) 565-9718

Email: thienvienphomon2001@universaldoor.org