top of page
5-KhaiTamBar.jpg

 

Thiền Viện Mang Tên Phổ Môn

~ Thiền Sư Thích Diệu Thiện ~

Ai biết Thiền Môn mang công hạnh mẹ

Người luôn cứu độ sinh linh muôn loài

Mẹ hiền Quan Âm Bồ Tát

Mẹ của đất trời thênh thang

Trong con chứa đầy tin kính.
 
Nguyên thủy Thiền Môn mang tên của Mẹ

Phổ Môn hạnh nguyện Mẹ mang trong lòng

Dù gặp bao nhiêu gian khó

Mẹ vẫn không màng gian nguy

Nguyện mang ánh dương cho đời.
 
Mẹ hiền ơi, con sẽ không bao giờ quên

Tỉnh thức nhận diện Chơn Tâm

Trong mỗi giờ, mỗi phút.

Ôi Quan Âm, ôi Bồ Tát

Trong thâm tâm con nguyện ước,

Sẽ sớm về, sớm về với Quan Âm.
 
Hãy trở về nương quê hương của Mẹ

Mẹ luôn giang rộng đôi tay của Người

Dìu đàn con thơ đi đến, hạnh phúc an lạc ngay đây

Mẹ hiền ơi! chúng con quay về.
 
Mẹ hiền ơi, con sẽ không bao giờ quên

Tỉnh thức nhận diện chơn tâm

Trong mỗi giờ, mỗi phút.

Ôi Quan Âm, ôi Bồ Tát

Trong thâm tâm con nguyện ước,

Sẽ sớm về, sớm về với Quan Âm.
 
Hãy trở về nương quê hương của Mẹ

Mẹ luôn giang rộng đôi tay của Người

Dìu đàn con thơ đi đến, hạnh phúc an lạc ngay đây

Mẹ hiền ơi! chúng con quay về.

Dìu đàn con thơ đi đến, hạnh phúc an lạc ngay đây

Mẹ hiền ơi! chúng con quay về.

bottom of page