top of page
5-KhaiTamBar.jpg

 
Thắp Lên Đèn Tuệ

~ Thiền Sư Giác Ngộ Suối Từ ~

Thắp lên đèn tuệ sáng ngời

10 phương tỏ suốt chân trời vô biên

Chúng sanh chìm đắm não phiền

Tình thương mở lối, kết duyên sâu dày.

Gieo nhân Giác Ngộ là đây

Vườn tâm chăm bón, có ngày nở hoa

Chốn về Giác Ngộ đâu xa.

Quay đầu là bến, sát na về Nguồn.

 

Soi mình dưới mặt nước gương

Ảo hư tan sạch, Chân thường hiện nguyên.

Ân Chư Phật đã trao truyền

Ân Thầy Giác Ngộ, đáp đền thâm sâu.

Mẹ cha dù mất đã lâu

Hay còn sống đến bạc đầu với ta.

Dù bao ân nghĩa gần xa

Cũng tròn Đại hiếu như Ngài Mục Liên

Mùa Vu Lan kết Thắng duyên

Khơi nhân Giác Ngộ, ngủ miền đất sâu

Mười phương thắp ánh đạo mầu

Sáng lên đèn tuệ sạch làu bóng mây

Đất trời Giải thoát hương bay

Khắp nơi Thắng hội, vui ngày vào Xuân.

Đất trời Giải thoát hương bay

Khắp nơi Thắng hội, vui ngày Báo ân.

bottom of page