top of page
5-KhaiTamBar.jpg

Sinh Nhật Giác Ngộ

~ Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ ~

Chào mừng sinh nhật hai Thầy Phổ Môn Suối Từ

Chào mừng ánh dương sáng ngời muôn phương

Thầy đưa chúng con tìm về Chơn Tâm

Dứt trừ khổ mê, thoát vòng tử sanh

Chúc mừng Phổ Môn, Suối Từ, chúng sanh.

Chào mừng sinh nhật hai Thầy Phổ Môn Suối Từ

Chào mừng ánh dương sáng ngời muôn phương

Thầy đưa chúng con tìm về Chơn Tâm

Dứt trừ khổ mê, thoát vòng tử sanh

Chúc mừng Phổ Môn, Suối Từ, và chúng sanh.

bottom of page