top of page
5-KhaiTamBar.jpg

 

Sám Hối

Khi xưa con đã tạo bao ác nghiệp.

Đều do vô thỉ tham sân si

Từ thân, miệng, ý phát sanh ra

Hết thảy con nay xin sám hối

Hết thảy tội căn và nghiệp chướng

Con xin sám hối bao nhiêu lỗi lầm.

Đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Ca

Khấn nguyện chư Phật chứng minh

Cho lòng thành con sám hối

Từ hôm nay trở đi, và mãi mãi...về sau

Không bao giờ, không bao giờ con tạo lỗi lầm.

Từ hôm nay trở đi, và mãi mãi...về sau

Không bao giờ, không bao giờ con tạo lỗi lầm.

bottom of page