top of page
5-KhaiTamBar.jpg

 
Nhộng Hóa Bướm

~ Tăng Đoàn Phổ Môn-Suối Từ ~

Butterfly 

Butterfly 

I wanna fly into the sky and merge into Awake World

 

*Đoạn 1*

Một lòng hướng về

Về thế giới Giác ngộ

Ánh sáng nơi Thầy

Chiếu suốt tâm con.

Cho con thấu

niệm dính mắc

luôn trói chặt con,

như cái kén...giam cầm...kiếp nhộng.

 

*Đoạn 2*

Ơi... sự sống thanh tịnh nơi Thầy

là bầu trời thênh thang

Thể tâm vô nhiễm ấy 

vô ngại trước dòng đời, đổi thay. 

Ngày cũng như đêm, 

Thầy độ sanh không ngừng nghỉ. 

Đại nguyện Thầy vô biên, 

độ thoát khắp...chúng sanh. 

 

*Đoạn 3* [Rap]

Tuệ Giác tối thượng nơi Thầy

Là nguồn sáng Chân Như

Làm tan chảy mê chấp trong con

Tâm thể con chợt bừng sáng

Tỏ suốt Chốn về

Thôi thúc thể nhập 

Thể Tánh thanh tịnh nơi Thầy 

Như sức bật mãnh liệt của một chú nhộng thoát kén hoá thành bướm

Tung bay trên bầu trời rộng lớn-

Hoà vào thể tánh rỗng rang thanh tịnh

Ảo hư chân thật hiển bày

Tiếp nối đại nguyện Độ sanh 

Thầy ơi, con nay quyết trở về...

  

Con Quyết trở về 

Về với thể tánh vô nhiễm,

Sự sống trong sáng vô ngần

Khi Tình yêu Giác ngộ, là hơi thở của con 

Thì Chốn về, là sự sống trong con.

  

*Điệp khúc*

Butterfly (Butterfly, butterfly) butterfly

I wanna Fly into the sky and merge into Awake World

Butterfly.

I wanna be a Butterfly…

Liberate from the cocoon covers me so many lifetimes

It covers me so many lifetimes.

  

*Đoạn 4*

Giác ngộ với con là tối thượng 

Là sức mạnh giúp con giải thoát kén mê lầm 

Đón con về thế giới Chơn Như 

Hoà-vào thể thanh tịnh rỗng rang

Độ chúng sanh giải thoát khổ luân hồi

Lá la là la lá la là lá la

 

Butterfly, Butterfly, Butterfly, Butterfly.

  

Nguyện đáp ân sâu... 

Đáp đền ân...bậc Thầy Giác ngộ Phổ Môn-Suối Từ.

bottom of page