top of page
5-KhaiTamBar.jpg

 

Ngồi Thiền Như Lái Xe

~ Thiền Sư Thích Thông Hội ~

Ngồi thiền như lái xe,

Không lạc đường không ngủ mê.

Mục tiêu là nơi đến,

Mục tiêu là Giác Ngộ.

Giác ngộ, giải thoát khổ lầm mê.

Giác ngộ, giải thoát vòng tử sanh.

 

Điểm bắt đầu, nghi lại mình.

Nghi cái tôi, cái tôi tử sanh.

Từng bước rõ ràng,

Hơi thở vào...hơi thở ra...

Bao nhiêu niệm khởi rõ ràng và nghi sâu.

 

Ngay đó, luôn hướng về Thầy.

Khẩn cầu Thầy đưa mình đến.

Thế giới Giác ngộ, Giác ngộ giải thoát khổ tử sanh.

Cứ thế mà đi, điểm đến không thể nghĩ bàn.

Tâm thênh thang thường biết, thấu nguồn dứt tử sanh.

 

Dấn bước vào đời,

ngàn mắt ngàn tay, ngàn phương tiện cứu độ chúng sanh.

Dấn bước vào đời,

đầy đủ Trí Tuệ, Từ Bi, và Diệu Dụng cứu độ chúng sanh.

bottom of page