top of page

 
Lịch Tu Học 2022

KHÓA TU HỌC 1 NGÀY (ONLINE) (dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ)

Mỗi thứ 7 hằng tuần

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) tại Thiền Viện Phổ Môn

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 1 năm 2022

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) tại Thiền Viện Phổ Môn

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022

KHÓA TU HỌC 7 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) tại Thiền Viện Phổ Môn

Chủ Nhật đến Chủ Nhật, từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 3 năm 2022

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) tại Thiền Viện Phổ Môn

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022

KHÓA TU HỌC 14 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) tại Thiền Viện Phổ Môn

Chủ Nhật đến Chủ Nhật, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2022

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) tại Thiền Viện Phổ Môn

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6 năm 2022

KHÓA TU HỌC 7 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) tại Thiền Viện Phổ Môn

Chủ Nhật đến Chủ Nhật, từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) tại Thiền Viện Phổ Môn

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 8 năm 2022

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) tại Thiền Viện Phổ Môn

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022

KHÓA TU HỌC 14 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) tại Thiền Viện Phổ Môn

Chủ Nhật đến Chủ Nhật, từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 10 năm 2022

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) tại Thiền Viện Phổ Môn

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 11 năm 2022

KHÓA TU HỌC 7 NGÀY (khóa tu dành cho Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ) tại Thiền Viện Phổ Môn

Chủ Nhật đến Chủ Nhật, từ ngày 25 tháng 12 năm 2022 đến ngày 1 tháng 1 năm 2023

bottom of page