Lịch Tu Học 2020

Chương trình tu học tại Thiền Viện Phổ Môn

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY (Houston)

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 2

 

KHÓA TU HỌC 11 NGÀY (Houston)

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 17 đến ngày 27 tháng 4

 

KHÓA TU HỌC 7 NGÀY (Vancouver, Canada)

Thứ Tư đến Thứ Ba, ngày 29 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5

 

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY (Houston)

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5

TRẠI HÈ GIÁC NGỘ 5 NGÀY (dành cho Thanh Thiếu Niên tuổi từ 7-18 tuổi) (Houston)

Thứ Tư đến Chủ nhật, từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6

KHÓA TU HỌC 5 NGÀY (Houston)

Thứ Tư đến Chủ nhật, từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6

 

TRẠI HÈ GIÁC NGỘ 5 NGÀY (dành cho Thanh Thiếu Niên tuổi từ 7-18 tuổi) (Houston)

Thứ Tư đến Chủ nhật, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7

KHÓA TU HỌC 5 NGÀY (Houston)

Thứ Tư đến Chủ nhật, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7

KHÓA TU HỌC 1 NGÀY (Houston)

Chủ Nhật, ngày 23 tháng 8

KHÓA TU HỌC 11 NGÀY (Houston)

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 2 đến ngày 12 tháng 10

TRẠI ĐÔNG GIÁC NGỘ 5 NGÀY (dành cho Thanh Thiếu Niên tuổi từ 7-18 tuổi) (Houston)

Thứ Tư đến Chủ Nhật, từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 4 tháng 1 năm 2021

KHÓA TU HỌC 5 NGÀY (Houston)

Thứ Tư đến Chủ nhật, từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 4 tháng 1 năm 2021

Chương trình tu học tại Thiền Viện Suối Từ

KHÓA TU HỌC 1 NGÀY (Dallas)

Chủ Nhật, ngày 23 tháng 2

 

KHÓA TU HỌC 3 NGÀY (Dallas)

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5

KHÓA TU HỌC 1 NGÀY (Dallas)

Chủ Nhật, ngày 28 tháng 6

TRẠI HÈ GIÁC NGỘ 5 NGÀY (dành cho Thanh Thiếu Niên tuổi từ 7-18 tuổi) (Dallas)

Thứ Tư đến Chủ nhật, từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 7

KHÓA TU HỌC 5 NGÀY (Dallas)

Thứ Tư đến Chủ nhật, từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 7

TRẠI ĐÔNG GIÁC NGỘ 5 NGÀY (dành cho Thanh Thiếu Niên tuổi từ 7-18 tuổi) (Dallas)

Thứ Tư đến Chủ Nhật, từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 12 năm 2020

KHÓA TU HỌC 5 NGÀY (Dallas)

Thứ Tư đến Chủ Nhật, từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 12 năm 2020