5-KhaiTamBar.jpg

 

Kinh Vu Lan

Lễ hội vừa xong,

Cõi trời mẹ đến,

Mục Liên hớn hở,

Vui vẻ khôn cùng,

Lại hỏi Phật thêm,

Con hiếu sau này,

Mẹ cha quá cố,

Lập hội được chăng?

Phật liền dạy rằng,

Thiết lễ Vu Lan,

Cứu độ lục thân,

Bảy đời cha mẹ

Nhớ gương Mục Liên,

Người con hiếu thảo,

Tu chứng giải thoát,

Vẫn quý mẹ cha.

Huống nữa chúng con,

Còn là phàm tục,

Công ơn cha mẹ,

Trời bể khôn bì.

Bổn phận làm con,

Làm sao quên được,

Dâng hiến trọn đời,

Chưa tròn chử hiếu.

Thân con có ra,

Từ nơi cha mẹ,

Dù nát thân này,

Chẳng đủ đền ân,

Con nào dám nghĩ,

Bỏ mẹ quên cha,

Có ai ruột rà,

Bằng cha với mẹ.

Sanh thành khổ nhọc,

Nuôi dưỡng tâng tiu,

Miễn con khỏe vui,

Là cha mẹ thích,

Con vừa chớm bệnh,

Cha mẹ buồn rầu,

Chạy ngược chạy xuôi,

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (3L)

Kệ Khai Kinh
 

Phật pháp cao sâu không gì sánh

Ngàn năm nào dễ gặp được đâu

Nay con nhận rõ con đường sáng

Xin nguyện hành thâm lý nhiệm mầu.


Kinh Vu Lan
 

Hôm nay chúng tăng tự tứ,

Ngày hội Vu Lan.

Toàn thể chúng con:

Tăng, Ni, Phật tử,

Hồi tâm tưởng nhớ,

Tôn giả Mục Liên.

Tu hành đã chứng,

Lục thông La-hán,

Vẫn còn thương mẹ,

Chẳng biết nơi nao?

Sáu đạo luân hồi,

Quyết tâm tìm kiếm,

Thiên nhãn soi cùng,

Đến nơi ngạ quỉ,

Mẹ ta đây rồi!

Lang thang đói khổ,

Ruột đau như cắt,

Không thể ngồi yên.

Liền đi khất thực,

Được bát cơm đầy,

Dùng thần túc thông,

Đem cơm dâng mẹ,

Nhìn thấy bát cơm,

Mẹ mừng khôn xiết,

Tay vừa bốc ăn,

Cơm liền hóa lửa!

Đớn đau khó tả,

Rơi lệ dầm dề,

Vội lui trở về,

Cầu Thế Tôn cứu,

Thế Tôn chỉ dạy,

Lập hội Vu Lan,

Đồng tâm cầu nguyện.

Rước thầy tìm thuốc,

Chỉ nghĩ đến con,

Mà quên khổ nhọc.

Con là hòn ngọc,

Của quí mẹ cha,

Vắng mặt con thơ,

Mẹ cha sầu thảm,

Dù con khôn lớn,

Cha mẹ nào quên

Thương mãi thương hoài,

Đến ngày nhắm mắt.

Hy sinh cả đời,

Cũng vì con trẻ,

Muốn con được vui,

Quên mình tạo tội,

Đời này đã khổ,

Kiếp khác nào an,

Càng nghĩ đến Người,

Lòng con se thắt!

Nguyện tu tinh tấn,

Làm những điều lành,

Dâng công đức này,

Đền ơn cha mẹ,

Xin trên Tam Bảo,

Chứng giám lòng con,

Bao nhiêu phước lành,

Nguyền xin hồi hướng,

Cho đấng hai thân,

Còn sống an khang,

Phát tâm Bồ-Đề,

Tu hành chánh giác;

Nếu đã quá cố,

Siêu thoát trầm luân,

Sanh trong đường lành,

Tu theo chánh pháp,

Hạnh duyên đầy đủ,

Phật đạo chóng thành.

Nam-mô Đại Hiếu Tôn Giả Mục Kiền Liên (3L)