top of page
5-KhaiTamBar.jpg

 

Kinh Bát Nhã

KINH BÁT NHÃ

 

Nam Mô Bát Nhã hội thượng

Phật, Bồ Tát. (3L) (c)
 
Bồ Tát Quán Tự Tại,

Khi thể nhập thâm sâu,

Trí Bát Nhã vô thượng,

Ngài bỗng nhiên thấu suốt,

Năm uẩn vốn là không,

Liền vượt qua tất cả,

Mọi khổ đau ách nạn. (c)
 
Xá Lợi Phất, nghe đây:

Sắc chính thực là không,

Không chính thực là sắc,

Sắc chẳng khác gì không,

Không chẳng khác gì sắc,

Thọ, Tưởng, Hành và Thức,

Cũng đều như vậy cả. (c)
 
Này hỡi! Xá Lợi Phất:

Các Pháp vốn không tướng,

Chẳng sanh cũng chẳng diệt,

Chẳng dơ cũng chẳng sạch,

Chẳng thêm cũng chẳng bớt.
 
Cho nên, trong KHÔNG đó:

Chẳng có Sắc, Thọ, Tưởng,

Cho đến Hành và Thức

Chẳng có Mắt, Tai, Mũi,

Cho đến Lưỡi, Thân, Ý.

Chẳng có Sắc, Thanh, Hương,

Cho đến Vị, Xúc, Pháp.

Chẳng có Thức, nơi Mắt,

Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý.

Chẳng hề có Vô Minh,

Cũng chẳng hết Vô Minh.

Cho đến chẳng Già, Chết,

Cũng chẳng hết Già, Chết.

Chẳng Khổ, Tập, Diệt, Đạo.

Chẳng Trí cũng chẳng Đắc,

Vì chẳng có sở Đắc. (c)
 
Thấu suốt được như thế,

Sống bằng Trí Bát Nhã

Ngài chẳng còn quái ngại

Cũng chẳng có sợ hãi,

Lìa hẳn mọi mộng tưởng,

Dứt hết mọi điên đảo,

Đạt cứu cánh Niết Bàn.

Chư Phật trong ba đời

Sống bằng Trí Bát Nhã

Vào Chánh Đẳng, Chánh Giác. (c)
 
Vậy nên, phải biết rằng:

Từ nơi Trí Bát Nhã,

Khởi hành động vô thượng,

Khởi ngôn từ đại minh,

Khởi ý tưởng tuyệt đỉnh,

Xóa tan tất cả khổ

Điều này là sự thật. (c)
 
Vì vậy mà tuyên dương,

Trí Bát Nhã vô thượng:
 
Giải thoát! Giải thoát!

Giải thoát tất cả.

Nguồn dính mắc, mê lầm.

Qua đến bờ bên kia. (3L)(c)

TAM TỰ QUY
 
Tự quy y Phật,

Xin nguyện chúng sanh,

Thấu rõ yếu chỉ,

Phát tâm vô thượng. (c)
 
Tự quy y Pháp,

Xin nguyện chúng sanh,

Thâm nhập cốt tủy,

Trí tuệ như biển. (c)
 
Tự quy y Tăng,

Xin nguyện chúng sanh,

Dung nhiếp đại chúng,

Hết thảy không ngại. (cc)
 
 
HỒI HƯỚNG
 

Bây giờ được gặp Minh Sư

Quanh con đều là bạn Giác

Nguyện đi trọn đường giải thoát

Trở về bản thể Chơn như.

Nhận ra mặt trời Giác Ngộ

Ngày đêm thường sáng nơi mình.

Trong niềm vui Xuân Bất Tận

Giúp người thoát khổ tử sinh. (c)

 

Chúng con đem hết lòng thành

Nguyện đi trọn đường Giác Ngộ.

Nhận ra bao nhiêu lầm lỡ

Nhiều đời trói buộc thân tâm.

Nguyện nay thấu suốt mê lầm

Cúi xin Phật từ minh chứng. (c)

 

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo. (cc)

bottom of page