AW%20foundation%20Logo_edited.png

Hoằng Pháp Độ Sanh

Vietnam 2018

Kết duyên Giác ngộ cho tròn

Ta, người vượt thoát lối mòn tử sinh

~ Thiền Sư Thích Diệu Thiện ~

Ngoài các dự án trên, sự phát tâm cúng dường kết duyên Giác ngộ của quý vị sẽ hỗ trợ cho phương tiện di chuyển cũng như việc tổ chức các buổi khai Tâm ở từng nơi trên con đường hoằng pháp độ sanh của bậc Thầy Giác Ngộ, Thiền Sư Thích Diệu Thiện, nhằm đưa tinh thần Giác ngộ vào cuộc đời ở khắp nơi trên thế giới, giúp tất cả chúng sanh hiểu, tin, tu học, nhận ra và thể nhập Tâm Giác Ngộ giải thoát khổ đau sanh tử luân hồi.

Arizona 2020

Louisiana 2020

Vietnam 2018

Thailand 2018

Michigan 2018

India 2017

Thiền Viện Phổ Môn | 15202 Dora Lane | Sugar Land, Texas 77498 | 281-565-9718 | thienvienphomon2001@universaldoor.org

© 2018 Thiền Viện Phổ Môn