Sự Kiện

TIỆC TRÀ THIỀN VIỆN PHỔ MÔN

tại Houston, Texas, U.S.A.

Ngày 20 tháng 10 năm 2019