Sinh hoạt tuổi trẻ

TRẠI HÈ 5 NGÀY NIỀM VUI GIÁC NGỘ

tại Houston, Texas, U.S.A.

Ngày 19 - 23 tháng 6 năm 2019