Khóa lễ

ĐẠI LỄ VU LAN

LỄ XUẤT GIA CẦU GIÁC NGỘ

LỄ XUẤT GIA THỌ GIỚI

Ngày 5 tháng 9 năm 2021