Khóa lễ

ĐẠI LỄ VU LAN

LỄ XUẤT GIA CẦU GIÁC NGỘ

LỄ XUẤT GIA KẾT DUYÊN GIÁC NGỘ

Ngày 20 tháng 9 năm 2020