Khóa lễ

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2564

Ngày 10 tháng 5 năm 2020

ĐẠI LỄ VU LAN BÔNG HỒNG CÀI ÁO

& LỄ XUẤT GIA CẦU GIÁC NGỘ

Ngày 18 tháng 8 năm 2019

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2563

Ngày 5 tháng 5 năm 2019

ĐẠI LỄ VU LAN BÔNG HỒNG CÀI ÁO

& LỄ XUẤT GIA KẾT DUYÊN GIÁC NGỘ

Ngày 19 tháng 8 năm 2018

LỄ RẰM THƯỢNG NGUYÊN 2019

Ngày 24 tháng 2 năm 2019

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2562

Ngày 3 tháng 6 năm 2018