Khóa lễ

ĐẠI LỄ VU LAN

LỄ XUẤT GIA CẦU GIÁC NGỘ

LỄ XUẤT GIA KẾT DUYÊN GIÁC NGỘ

Ngày 20 tháng 9 năm 2020

LỄ XUẤT GIA CẦU GIÁC NGỘ

Ngày 5 tháng 7 năm 2020

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2564

Ngày 10 tháng 5 năm 2020

ĐẠI LỄ VU LAN BÔNG HỒNG CÀI ÁO

& LỄ XUẤT GIA CẦU GIÁC NGỘ

Ngày 18 tháng 8 năm 2019

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2563

Ngày 5 tháng 5 năm 2019