top of page

 

Khóa lễ

ĐẠI LỄ VU LAN

LỄ XUẤT GIA CẦU GIÁC NGỘ

LỄ XUẤT GIA THỌ GIỚI

Ngày 5 tháng 9 năm 2021

LIVESTREAM TALKSHOW & THIỀN TRÀ

Ngày 17 tháng 8 năm 2021