Kết Duyên Giác Ngộ

KẾT DUYÊN GIÁC NGỘ

TRONG CHUYẾN TU HỌC 17 NGÀY

Harvey, Louisana, U.S.A.

Ngày 15 tháng 2 năm 2020