top of page

 

Kết Duyên Giác Ngộ

KẾT DUYÊN GIÁC NGỘ

TRONG CHUYẾN TU HỌC 17 NGÀY

Harvey, Louisana, U.S.A.

Ngày 15 tháng 2 năm 2020

KẾT DUYÊN GIÁC NGỘ

tại CHỢ ĐÊM CỘNG ĐỒNG

Houston, Texas, U.S.A.

Ngày 25 tháng 10 năm 2019