top of page

 

Hoằng pháp độ sanh

HOẰNG PHÁP ĐỘ SANH 17 NGÀY

TẠI 5 TIỂU BANG, HOA KỲ

Ngày 9 tháng 2 - ngày 25 tháng 2 năm 2020

BUỔI PHÁP ĐÀM

TẠI THIỀN VIỆN TRÚC LÂM HOA TỪ

MESA, ARIZONA

Ngày 21 tháng 2 năm 2020