Hoằng pháp độ sanh

HOẰNG PHÁP ĐỘ SANH 17 NGÀY

TẠI 5 TIỂU BANG, HOA KỲ

Ngày 9 tháng 2 - ngày 25 tháng 2 năm 2020

BUỔI PHÁP ĐÀM

TẠI THIỀN VIỆN TRÚC LÂM HOA TỪ

MESA, ARIZONA

Ngày 21 tháng 2 năm 2020

HOẰNG PHÁP ĐỘ SANH 1 TUẦN

TẠI THÁI LAN

Ngày 25 tháng 11 - ngày 30 tháng 11 năm 2018

HOẰNG PHÁP ĐỘ SANH 1 TUẦN

TẠI ĐÀI LOAN

Ngày 19 tháng 11 - ngày 25 tháng 11 năm 2018

KHAI MỞ TUỆ GIÁC

THE SISTERS OF ST. JOSEPH IN NAZARETH

KALAMAZOO, MICHIGAN

Ngày 12 tháng 11 năm 2018

PHÁP THOẠI KHAI MỞ TUỆ GIÁC

INSIGHT MEDITATION ANN ARBOR

ANN ARBOR, MICHIGAN

Ngày 11 tháng 11 năm 2018

HOẰNG PHÁP ĐỘ SANH 3 TUẦN

TẠI VIỆT NAM

Ngày 30 tháng 11 - ngày 24 tháng 12 năm 2018