Đón Xuân Giác Ngộ

XUÂN GIÁC NGỘ 2020 (CANH TÝ)

Ngày 25 tháng 1 năm 2020

HỘI XUÂN GIÁC NGỘ 2020 (CANH TÝ)

Ngày 4 tháng 1 năm 2020

XUÂN GIÁC NGỘ 2019 (KỶ HỢI)

Ngày 5 tháng 2 năm 2019

HỘI XUÂN GIÁC NGỘ 2018 (MẬU TUẤT)

Ngày 4 tháng 2 năm 2018

HỘI XUÂN GIÁC NGỘ 2017 (ĐINH DẬU)

Ngày 15 tháng 1 năm 2017

LỄ ĐÓN GIAO THỪA 2017 (ĐINH DẬU)

Ngày 4 tháng 2 năm 2017