ADD YOUR TITLE

Your tagline fits right here...

Tell customers more about you. Add a few words and a stunning pic to grab their attention and get them to click.

 

Hành Trình Độ Sanh

của Thiền Sư Thích Diệu Thiện

Sau khi thể nhập Tâm Giác Ngộ, cùng năm đó, 2001, Thiền Sư Thích Diệu Thiện trở về Houston, khai thị giúp nhiều người nhận ra khả năng Giác ngộ nơi chính mình. Sau 2 năm tận tụy độ sanh, vì thấy đại chúng tha thiết cầu Giác Ngộ, Thiền Sư đã nhận lời thỉnh cầu ở lại Houston, thành lập Thiền Viện Phổ Môn năm 2003.

 

Năm 2004, có nhân duyên gặp Thiền Sư Thích Thông Hội cũng có cùng chốn về Giác ngộ, nên mời Thiền Sư Thích Thông Hội về Phổ Môn cùng hướng dẫn đại chúng. Suốt nhiều năm qua, hai Thiền Sư đã đi khắp nơi trên thế giới, lập đạo tràng tu học ở nhiều nơi, không ngừng khai thị và hướng dẫn cho mọi người không phân biệt tuổi tác, màu da, văn hoá, hay tôn giáo, hiểu, tin và nhận ra Tâm Giác Ngộ nơi chính mình. Năm 2013, nhận thấy duyên lành đã đến, hai Thiền Sư đã sáng lập Thiền Viện Suối Từ tại Dallas. Hiện nay, Thiền Sư Thích Thông Hội là Viện chủ Thiền Viện Suối Từ, Dallas, Texas.