top of page
5-KhaiTamBar.jpg

 

Giác Ngộ Ca

~ Tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ ~

Từ thể tánh trong ngần

Thấy chúng sanh chìm đắm

Trong biển khổ trầm luân

Quay cuồng không lối thoát

từ trí tuệ vô biên

sáng như vầng nhật nguyệt

tình thương như mẹ hiền

mở rộng lớn vòng tay

 

Không có gì ngăn ngại

Vào tâm thức ngủ mê

Đánh thức hạt bồ đề

Vùi sâu trong tăm tối

Hạt bồ đề năm xưa

Mê lầm che mất lối

Ngủ mê suốt bao đời

Biết gì đâu nguồn cội

Nhớ gì cội nguồn đâu?

 

Con lang thang trong cuộc đời này

Say mê bao niềm vui giả tạm

Thầy đã đến, mang tình yêu đến,

Đánh thức con về, vượt thoát tử sanh

 

Thầy ơi, bậc Thầy Giác ngộ

ánh sáng nơi thầy thấu suốt tâm con,

Ánh sáng nơi Thầy, soi lối con về...nguồn Chơn

 

Từ Thể tánh tuyệt vời

Mở ra tình thương lớn

Giúp bồ đề đâm chồi

Muôn ngàn cây xanh tốt

Hạt bồ đề năm xưa

Giờ nở hoa đây vườn

Thơm ngát cả đất trời

Thơm ngát cả cõi đời

 

Giác ngộ tràn sức sống

Trí Tuệ sáng vô biên

Thanh tịnh và an nhiên

Ứng muôn ngàn diệu dụng

 

Trí tuệ sáng vô biên

Tình thương luôn mở rộng.

bottom of page