top of page
5-KhaiTamBar.jpg

 
Điệu Lý Giác Ngộ

~ Tăng Đoàn Phổ Môn-Suối Từ ~

Lời ..Thầy đây, ..còn vang ..vọng mãi 

Ánh ..sáng Chơn Như

soi đường ..rõ suốt ..nguồn mê

Thấu tâm con, vì nghiệp thức ..cuốn trôi bao đời.

Lòng Thầy luôn ..mãi vì đàn con

Thương chúng sanh ..trầm ..luân

Đang chìm ..đắm trong ..sanh tử ..nào hay.

 

Giòng đời trôi, ..làm sao ..che lấp ..

Thể ..tánh ..thênh thang

Muôn đời ..toả sáng ..tình thương

Đón đưa con, về bến Giác, phút giây nhiệm mầu.

Và giờ đây ..phát nguyện cùng nhau

Mang ánh dương ..Thầy ..trao

Vào đời ..thắp lên ..tâm nguyện ..Thầy con.

bottom of page