THIỀN SƯ THÍCH DIỆU THIỆN           RUỘNG PHƯỚC GIÁC NGỘ           KẾT DUYÊN GIÁC NGỘ

 

Phát Triển Tăng Đoàn Giác Ngộ

Trên con đường đi đến Giác ngộ giải thoát cần có một Tăng đoàn vững mạnh vừa tu học, vừa trợ duyên cho Thiền sinh Phật tử theo bậc Thầy Giác Ngộ tu học. 16 Sư Cô và Sư Chú ở Thiền Viện Phổ Môn-Suối Từ, đến từ các nước khác nhau, phát tâm xuất gia và theo hai Bậc Thầy Giác ngộ tu học, với chí nguyện cầu Giác ngộ giải thoát và độ chúng sanh. Nhờ được hai Bậc Thầy Giác Ngộ khai mở Tuệ giác và nhận ra khả năng Giác ngộ nơi chính mình, và gần đây tất cả Sư Cô, Sư Chú và nhiều Thiền sinh được hai Thầy Giác Ngộ đưa vào thể nhập thế giới Giác ngộ, nên năng lực cầu Giác ngộ của tăng đoàn Phổ Môn-Suối Từ rất mạnh mẽ và hết lòng trợ duyên cho Thiền sinh và Phật tử theo hai Thầy tu học trên con đường Giác ngộ. Nên hàng đệ tử tại gia (Thiền sinh và Phật tử) cũng mong trợ duyên cho quý Sư Cô, Sư Chú về những phương tiện sinh hoạt căn bản hằng ngày để quý Sư Cô, Sư Chú mau sớm thành tựu Giác ngộ giải thoát cho mình và đem lợi lạc cho chúng sanh. Sự phát tâm cúng dường kết duyên Giác ngộ của quý vị cũng sẽ dùng hỗ trợ nhu cầu sinh hoạt căn bản cho Tăng đoàn Giác ngộ.

Sự phát tâm cúng dường Kết duyên Giác ngộ của quý vị hỗ trợ cho tăng đoàn Phổ Môn - Suối Từ các chi phí như hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và truyền thông chia sẻ tinh thần Giác ngộ đến khắp nơi trên thế giới, và chi phí hành chính.