Bậc Thầy Giác Ngộ khả kính

của chúng con

~ Sư Cô Phổ Niệm ~

Bạch Thầy, Thầy Giác Ngộ khả kính

Thầy là nguồn sáng, của vũ trụ này

Bạch Thầy, Thầy Giác Ngộ khả kính

Thầy là ánh sáng Giác ngộ duy nhất trên thế gian này!

 

Thầy rõ suốt mọi thứ, và Thầy thấu triệt tâm người

Lầm mê sẽ không dứt,

Nếu không có Tuệ Giác, sự phóng quang và điểm hóa của Thầy!

Bạch Thầy, Thầy Giác Ngộ khả kính

Thầy là ánh sáng Giác ngộ duy nhất trên thế gian này!

 

Đại nguyện độ sanh vô cùng tận của Thầy

Không gì đo lường, và ngăn cản được

Thầy là vị Bồ Tát

Với nụ cười thanh thoát và tỏa sáng!

 

Trí Tuệ vô biên

Và Từ Bi vô hạn của Thầy

Mọi người có duyên gặp Thầy

Đều cảm nhận được! (DT)

 

Cảm ơn Thầy Giác Ngộ

Cho chúng con biết rằng

Trong mỗi chúng con 

Có hạt giống Giác Ngộ.

Không chỉ thế,

Thầy soi sáng tâm chúng con

Xua tan bóng tối mê chấp, trong mỗi người! (DT)

 

Cảm ơn Thầy Giác Ngộ

Thầy không bao giờ buông tay

Bất cứ ai trong chúng con!

Với sự thấu suốt và rõ ràng thường biết

Thầy hướng dẫn mỗi chúng con

Đi trên con đường Giác ngộ

Giải thoát Cốt Con-Người!

 

Ôi Thầy ơi, ôi Thầy ơi,

Hãy đưa chúng con sớm

Thể nhập hoàn toàn

Vào thế giới Giác ngộ của Thầy!

 

Bạch Thầy, Thầy Giác Ngộ khả kính

Thầy là ánh sáng Giác ngộ duy nhất trên thế gian này!

Bạch Thầy, Thầy Giác Ngộ khả kính

 

Ôi Thầy ơi, Thầy Giác Ngộ khả kính 

Xin Thầy đưa chúng con về với Thầy

Cho chúng con thể nhập hoàn toàn với Thầy! (DT)